مقطع اول متوسطه یک مرحله بسیار مهم در زندگی تحصیلی دانش‌آموزان است. در این مقطع، دانش‌آموزان با تغییرات زیادی در ساختار تحصیلی و روند آموزشی مواجه می‌شوند. آن‌ها از مدرسه‌های ابتدایی به مدارس متوسطه منتقل می‌شوند و با درس‌های جدید، فراگیری مفاهیم پیچیده‌تر و نحوه مطالعه و آزمون‌دهی متفاوت روبرو می‌شوند.
در این مقطع، نقش معلمان بسیار حائز اهمیت است. آن‌ها نه تنها باید دانش‌آموزان را درس‌های جدید آموزش دهند، بلکه به آن‌ها کمک کنند تا مهارت‌های تحصیلی و تفکر انتقادی خود را تقویت کنند. همچنین، معلمان باید به دانش‌آموزان کمک کنند تا مهارت‌های اجتماعی و روحیه مثبت را تقویت کنند تا بتوانند با چالش‌ها و استرس‌های مربوط به این مقطع مواجه شوند. بنابراین، انتخاب یک معلم خصوصی با تجربه و صبور در این مقطع بسیار حائز اهمیت است.

معلم خصوصی متوسطه اول
پایه هفتم

ریاضی هفتم

علوم تجربی هفتم

عربی هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هفتم

فارسی و نگارش هفتم

ریاضی هفتم

علوم تجربی هفتم

انگلیسی هفتم

فارسی و نگارش هفتم

ریاضی هفتم

علوم تجربی هفتم

انگلیسی هفتم

فارسی و نگارش هفتم