مقطع اول متوسطه یک مرحله بسیار مهم در زندگی تحصیلی دانش‌آموزان است. در این مقطع، دانش‌آموزان با تغییرات زیادی در ساختار تحصیلی و روند آموزشی مواجه می‌شوند. آن‌ها از مدرسه‌های ابتدایی به مدارس متوسطه منتقل می‌شوند و با درس‌های جدید، فراگیری مفاهیم پیچیده‌تر و نحوه مطالعه و آزمون‌دهی متفاوت روبرو می‌شوند.
در این مقطع، نقش معلمان بسیار حائز اهمیت است. آن‌ها نه تنها باید دانش‌آموزان را درس‌های جدید آموزش دهند، بلکه به آن‌ها کمک کنند تا مهارت‌های تحصیلی و تفکر انتقادی خود را تقویت کنند. همچنین، معلمان باید به دانش‌آموزان کمک کنند تا مهارت‌های اجتماعی و روحیه مثبت را تقویت کنند تا بتوانند با چالش‌ها و استرس‌های مربوط به این مقطع مواجه شوند. بنابراین، انتخاب یک معلم خصوصی با تجربه و صبور در این مقطع بسیار حائز اهمیت است.

معلم خصوصی متوسطه اول
پایه هفتم

ریاضی هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

عربی هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هفتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ریاضی هفتم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی هفتم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هفتم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

عربی هفتم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هفتم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی هفتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی هفتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

عربی هفتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هفتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هفتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی هشتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

علوم هشتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هشتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

عربی هشتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هشتم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ریاضی هشتم

شروع می شود در ۲۱۰,۰۰۰ تومان

علوم هشتم

شروع می شود در ۲۱۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هشتم

شروع می شود در ۲۱۰,۰۰۰ تومان

عربی هشتم

شروع می شود در ۲۱۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هشتم

شروع می شود در ۲۱۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش هشتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

عربی هشتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی هشتم

شروع می شود در ۳۷۰,۰۰۰ تومان

علوم هشتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی هشتم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

عربی نهم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش نهم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی نهم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

علوم نهم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ریاضی نهم

شروع می شود در ۱۴۰,۰۰۰ تومان

عربی نهم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی نهم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

علوم نهم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش نهم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی نهم

شروع می شود در ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی نهم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

علوم نهم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی نهم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

عربی نهم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش نهم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان