معلم خصوصی ابتدایی | کلاس خصوصی

آیا به دنبال یک معلم خصوصی مناسب برای فرزندتان در مقطع دبستان هستید؟  مقطعی حساس و سرنوشت ساز که در آن تجربه و دانش استاد اهمیت فراوانی در رشد و پیشرفت دانش‌آموز دارد. در این صفحه می‌توانید با انتخاب پایه تحصیلی و رزرو یکی از اساتید کارآزموده، صبور و باتجربه، به فرزندتان فرصتی بی‌نظیر برای یادگیری و پیشرفت بدهید.
همچنین می‌توانید برای رزرو ، راهنمایی و یا اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا تیم مای‌استاد با پردازش شرایط فرزندتان بهترین معلم را  برای شما درنظر بگیرد.

معلم خصوصی ابتدایی
اول ابتدایی

ریاضی اول

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی اول

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش اول

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی اول

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی اول

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش اول

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی اول

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی اول

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش اول

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی دوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی دوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش دوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی دوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی دوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش دوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی دوم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی دوم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش دوم

شروع می شود در ۳۴۰,۰۰۰ تومان

ریاضی سوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی سوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش سوم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی سوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی سوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش سوم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی سوم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی سوم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش سوم

شروع می شود در ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضی چهارم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی چهارم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش چهارم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی چهارم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی چهارم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش چهارم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی چهارم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی چهارم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش چهارم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

ریاضی پنجم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی پنجم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش پنجم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ریاضی پنجم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی پنجم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش پنجم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی پنجم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی پنجم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش پنجم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

ریاضی ششم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی ششم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش ششم

شروع می شود در ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش ششم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی ششم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی ششم

شروع می شود در ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ریاضی ششم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

علوم تجربی ششم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان

فارسی و نگارش ششم

شروع می شود در ۲۷۰,۰۰۰ تومان